Yolanda Dionisio

Perit Judicial Cal.lígraf i Psicografòleg

La funció principal d’un Perit Calígraf és l’estudi de documenta tant en relació amb les seves alteracions com en el seu contingut. En canvi, la funció principal de l’estudi psicografológic és determinar la personalitat i habilitats de les persones segons la seva lletra i la seva escriptura.

Yolanda Dionisio

Perit Judicial Ca.lígraf i Psicogafòleg

GRAFOLOGIA

Ciència humana basada en l’estudi de la personalitat mitjançant l’examen de l’escriptura.

ANÀLISI CAL.LIGRÀFIC

Tècnica enfocada a l’anàlisi i estudi de l’escriptura i signatura, que permet determinar l’autenticitat o falsedat, i l’autoria d’un escrit o d’una signatura.

És una tècnica rigurosa que ha d’evitar interpretacions subjetives i conclusions interessades.

FUNCIONS RELATIVES A L'ESTUDI GRAFOLÒGIC

Confrontació de documents dubitats o indubitats.

Informes pericials cal.ligràfs. Anàlisi de contractes rebuts, lletres de canvi, cartes, testaments hològrafs, etc.

Identificació i anàlisi d'alteracions en qualsevol tipus de document per determinar el seu possible origen fraudulent.

Identificació i anàlisi d'esborrats, pintades i y superposicions en documents.

PSICOGRAFOLOGIA

Estudia i aplica un conjunt d’avançades tècniques orientades a la interpretació científica de la personalitat, envers això, redactar informes sobre les caràcteristiques psicosomàtiques i intel.lectuals de la grafia examinada.

ANÀLISI PSICOGRAFOLÒGIC

SELECCIÓ DE PERSONAL

Realitzem l'anàlisi de l'escriptura dels candidats per a un lloc de treball en contrect. Amb el coneixement de les qualitats i competències necessaries per l'empresa i un cop transformades en qualitats cal.ligràfiques, cerquem entre tots els candidats el perfil més apte per cobrir la vacant.

GRAFOLOGIA FORENSE

Mitjançant els estudis d'escriptures relacionades amb l'àmbit del delicte, mèdic i tot el que sigui part d'un estudi patològic que tingui a veure amb la Criminalística.

ANÀLISI DE PERSONALITAT

Elaboració d'informes confidencials orientats al coneixement profund de la nostre personalitat o de les persones que ens envolten, parella, amics, companys etc, tant a nivell d'intel.ligència, capacitats volitives i comportament social.